ชื่อ นางสาวอลิสา ปาทาน

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา