ชื่อ นางสาวฟารินด้า สะมาพงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์