ชื่อ นางพันธ์ณี ใจเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. คณิตศาสตร์
Email : krupun_nee@hotmail.com