ชื่อ นางปราณีต จิตดี

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์
Email : praneet.j@hotmail.co.th