ชื่อ นายอนรรฆ อินทรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย /ป.บัณฑิต
Email : anakin14@hotmail.com