ชื่อ นางสาวอุรา วรรณทอง

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์
Email : oura_914@hotmail.com