ชื่อ นายสุรพงศ์ เครือจันทร์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
Email : kruhor@hotmail.co.th