ชื่อ นายนิกร ถ่ายง่วน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์
Email : nikon_tai@hotmail.com