ชื่อ นางปราณี ศรีเกิด

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   กศ.ม. คณิตศาสตร์