ชื่อ นางศิริภา อักขะบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย
Email : siripa_kts@hotmail.com