ชื่อ นายโกศล อุ่นชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. พืชศาสตร์ /ป.บัณฑิต
Email : koson_kts@hotmail.com