ชื่อ นายสุชัด เจียวก๊ก

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์
Email : j_suchud@hotmail.com