ชื่อ นางจิราวรรณ คีรีรักษ์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ศษ.ม. สังคมศึกษา
Email : jkrak1@hotmail.com