ชื่อ นางอาภาภรณ์ สาคันลัย

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. บรรณารักษศาสตร์