ชื่อ นายธีรยุทธ สามารถ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย