ชื่อ นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย วิชาโทจิตวิทยาพัฒนาการ