ชื่อ นางสาวพรฤดี บุญพลัด

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย