ชื่อ นางสุพิศ คงไพฑูรย์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. สังคมศึกษา
Email : supit_29@hotmail.com