ชื่อ นางประยูรศรี นวลศิริ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. สังคมศึกษา
Email : srip9786@hotmail.co.th