ชื่อ นางพัฒนา บุญเดช

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา
Email : pattana_03210@hotmail.com