ชื่อ นายประภาส ด้วงตุด

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์
Email : prapast090@hotmail.com