ชื่อ นายดำริ จงรักษ์
วิทยากรอิสลาม

ตำแหน่ง วิทยากรท้องถิ่น
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี    ศาสนาอิสลาม
Email : damri@hotmail.com