ชื่อ นางสมฤดี โกบกุล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ธุรกิจศึกษา
Email : somruedee-k@hotmail.com