ชื่อ นางสาวพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา