ชื่อ นายชัช ลิ่มชวลิต
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา
Email : chatlimchaw@hotmail.com