ชื่อ นายคณิน สังข์ศรี

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาโท   ค.บ. สัมคมศึกษา