ชื่อ นางสาวพนิดา สานิง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา