ชื่อ นางกุสุมา จงใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทภูมิศาสตร์
Email : kusumakj2010@hotmail.com