ชื่อ นางสาวจันทิรา แสวงกิจ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา
Email : bluesky2606@hotmail.com