ชื่อ นางเบญจวรรณ พรหมทอง

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย