ชื่อ นางเบญจวรรณ พรหมทอง

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย