ชื่อ นางอมรรัตน์ หลงขาว

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทคอมพิวเตอร์
Email : kru_santala@hotmail.com