ชื่อ นางสาวอุรวี เทพศิริ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทเทคโนโลยีการศึกษา