ชื่อ นางสาวศิริวรรณ วตะภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   วท.ม. เคมีศึกษา
Email : tikky24@hotmail.com