ชื่อ นางศิริวรรณ เพ็ชรแท้
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   วท.ม. เคมีศึกษา
Email : tikky24@hotmail.com