ชื่อ นางพนิดา คำหอม

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ