ชื่อ นางพนิดา คำหอม

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ