ชื่อ นางยุบล กัปตัน
ห้วหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. พลศึกษา วิชาโทสุขศึกษา
Email : kaptanyu@hotmail.com