ชื่อ นายวิโรจน์ อ่อนปาน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาโทสุขศึกษา
Email : big-rote@hotmail.com