ชื่อ นายสมชาย อัคคีสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. วิทยาศาสตร์การฝึกฯ