ชื่อ นายจำรัส จิตดี
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
Email : naaodart@hotmail.com