ชื่อ นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ศิลปกรรม เอกจิตรกรรม
Email : bao_chainarong@hotmail.com