ชื่อ นายทินกร โปซิว

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิชาโททัศนศิลป์
Email : tinnagornpoziw@hotmail.com