ชื่อ นายวิชิต รัตนากาญจน์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์ วิชาโทคณิตศาสตร์
Email : vichit-physic@hotmail.com