ชื่อ นางแหวนขวัญ บุญประทีป

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย
Email : whankwan@hotmail.com