ชื่อ นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้