ชื่อ นายชาญกิจ เหนือคลอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
Email : kvoochankit@hotmail.com