ชื่อ นางทิพวรรณ งานดี

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. บริหารการศึกษา
Email : tipawandee@hotmail.com