ชื่อ นางจำนงค์ ศรีงาม

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. บริหารการศึกษา
Email : nongkts@hotmail.com