ชื่อ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา