ชื่อ นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม วิชาโทไฟฟ้า - อิเล็คทรอนิคส์
Email : thong-pat@hotmail.com