ชื่อ นายประทิน ทับไทร

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
Email : kts2672@gmail.com