ชื่อ นางสาวสุปรีญา พิลาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   รศ.ม. รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง