ชื่อ นางสาวสุปรีญา จำนงค์รัตน์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาโท   รศ.ม. รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง