ชื่อ นางสาวสุปรีญา พิลาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาโท   รศ.ม. รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง